PTVA-EDUCEUM COURSE DETAILS

"Students' Guidance Session and Felicitation of Class Toppers"
S.Y.J.C. Arts / Commerce / Science / HSVC Balance Admission Fees
F.Y.J.C. Arts / Commerce / Science / HSVC Balance Admission Fees
Time Table for SY B.A. / B.Com. / B.Sc. /B.Sc.I.T/B.M.S./B.M.M /BAMMC Sem IV Regular and ATKT Examination April-2021
Time Table for FY B.A. / B.Com. / B.Sc. /B.Sc.I.T/B.M.S./B.M.M /BAMMC Sem II regular and ATKT Examination April-2021
Time Table for S.Y.B.A. / B.Sc./B.Com./I.T./BMS/ BMM Sem III ATKT Examination April-2021
Time Table for FY B.A. / B.Com. / B.Sc. /B.Sc.I.T/B.M.S./B.M.M /BAMMC Sem I ATKT Examination April-2021
FREESHIP SCHOLARSHIP FORM 2020-2021
Important Instructions for Online Examination December 2020
Link for Online Examination - 2021
Guidelines for students appearing for MCQ
Mentor Mentee Scheme For FYBA/BCom/BSc/IT/BMS/BAMMC Students

Bachelor of Mass Media (Marathi)

प्रवेशासंबंधीचे नियम

विद्यार्थी क्षमता 60

(अ) जे विद्यार्थी उच्चमाध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) ला बसले आहेत किंवा एस एस सी नंतर ज्यांनी इतर कोणत्याही इंजिनीयरींग शाखेतील पदविका, दोन किंवा तीन अथवा चार वर्षाचा महाराष्ट्र बोर्ड आॅफ टेक्नीकल एज्युकेशनचा समकक्ष अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असेल, ते विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतात.

(ब) जे विद्यार्थी बॅचलर आॅफ मास मीडिया या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छितात त्यांनी महाराष्ट्र बोर्डाची उच्चमाध्यमिक शालांत परिक्षा, 12 वी उत्तीर्ण केलेली असली पाहीजे.